Martermeldpunt De Wolden - Melding, klik hier

(Er opent dan een e-mailbericht waarin u de gegevens kunt  invullen en aan de gemeente De Wolden kunt versturen.)

Poll

Momenteel is er geen poll


Zomerreces gemeenteraad De Wolden

Op de foto ziet u de gemeenteraad De Wolden 2014, samen met burgemeester Roger de Groot en Josee Gehrke en Suzan Beute van de raadsgriffie.

Foto: gemeente De Wolden

Raadsvergadering 26 juni 2014

Door Gemeente De Wolden, 26-6-2014

Wat heeft de raad besproken en besloten op donderdag 26 juni 2014?Foto: gemeente De Wolden

Tijdens de openbare raadsvergadering op donderdag 26 juni 2014 werd Pieter Groot (Gemeentebelangen De Wolden) benoemd tot 2e plaatsvervangend vice-voorzitter van de raad. Andere onderwerpen die aan de orde kwamen waren de Kaderbrief De Wolden 2015, de gemeenschappelijke regeling ambtelijke samenvoeging De Wolden/Hoogeveen en beschikbaarstelling krediet CH De Wolden. Het geluidsverslag van deze raadsvergadering kunt u terugluisteren via dewolden.nl/gemeenteraad (kopje “geluidsverslagen” aan de linkerkant).

Kaderbrief De Wolden 2015
De fracties hebben kennisgenomen van de Kaderbrief De Wolden 2015.  De Kaderbrief is goed ontvangen, wel geeft de raad een aantal reacties aan het college mee. Bij opstelling van de programmabegroting 2015 wordt het college gevraagd met een voorstel te komen voor het instellen van een sociaal noodfonds, een overzicht op te stellen van de investeringen voor de rioleringen voor de komende 15 jaar, een overzicht op te nemen voor de drie decentralisaties en de resultaten van het ondezoek van zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen te presenteren.

Gemeenschappelijke regeling ambtelijke samenvoeging De Wolden/Hoogeveen en Kostenverrekenmodel
De raad heeft ook kennisgenomen van de concepttekst  van de gemeenschappelijke regeling ambtelijke organisatie De Wolden/Hoogeveen en het concept kostenverrekenmodel. De plv. vice-voorzitter van de raad, Pieter Groot (Gb), concludeerde dat de reacties in het algemeen vrij positief waren, maar dat er ook een aantal kritische opmerkingen zijn gemaakt met betrekking tot de zelfstandigheid van beide gemeenteraden, de P&C cyclus en de dienstverleningsovereenkomst met de griffie. De raad gaf als opmerkingen aan het college mee dat de begroting van de GR tegelijkertijd wordt aangeboden met de Kadernota van de gemeente De Wolden, dat de termijnen uit de gemeenschappelijke regeling Ambtelijke organisatie De Wolden/Hoogeveen kunnen worden gehaald en dat de wijzigingen als gevolg van de straks nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regeling, door het college op een rij worden gezet en met de gemeenteraad worden gedeeld.

Beschikbaarstelling krediet CH De Wolden
De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel het college toestemming te verlenen om een sponsorcontract aan te gaan met CH De Wolden voor de periode van vijf jaar, waarbij de naam van de gemeente aan het evenement en de grote prijs gedurende die periode verbonden blijft. Ook ging de raad akkoord met de ter beschikkingstelling van een bedrag van €50.000 uit de reserve investeringsprojecten als budget voor het  sponsorcontract.

Overige besluiten
-  Vaststelling preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2015;
-  Instemming begroting 2015 en jaarstukken 2013 Recreatieschap Drenthe;
-  Vaststelling bestemmingsplan “Herverkaveling Kerkenveld Noord”;
-  Vaststelling bestemmingsplan Fortwijk 4, Veeningen;
-  Vaststelling bestemmingsplan Bloemberg 22, Veeningen.

 

Deel deze pagina op:


Aankomende evenementen

09-09-2014 - 20:00 Openbare fractievergadering Gemeentebelangen De Wolden
Vanaf 20.00uur in dorpshuis 't Markehuus te Veeningen. Op de agenda in ieder geval de agenda van de komende raadsvergadering en wat verder ter tafel komt.
07-10-2014 - 20:00 Openbare fractievergadering Gemeentebelangen De Wolden
Vanaf 20.00uur in dorpshuis 't Markehuus te Veeningen. Op de agenda in ieder geval de agenda van de komende raadsvergadering en wat verder ter tafel komt.
28-10-2014 - 20:00 Openbare fractievergadering Gemeentebelangen De Wolden
Vanaf 20.00uur in dorpshuis 't Markehuus te Veeningen. Op de agenda in ieder geval de agenda van de komende raadsvergadering en wat verder ter tafel komt.
16-12-2014 - 20:00 Openbare fractievergadering Gemeentebelangen De Wolden
Vanaf 20.00uur in dorpshuis 't Markehuus te Veeningen. Op de agenda in ieder geval de agenda van de komende raadsvergadering en wat verder ter tafel komt.
naar agenda