Programmapunten

Vitale dorpen

Vitale dorpen

Dorpsbelangenverenigingen en inwoners verdienen ondersteuning als zij een bijdrage leveren om hun eigen dorp vitaal  te houden.

Dorpsbelangenverenigingen en inwoners verdienen ondersteuning als zij een bijdrage leveren om hun eigen dorp vitaal  te houden. Actieve inwoners hebben ervoor gezorgd dat er veel wensen uit de dorpsvisies zijn uitgevoerd, al dan niet met hulp van het fonds Initiatiefrijk De Wolden. Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat dorpsbelangenverenigingen en inwoners ondersteund worden wanneer zij een bijdrage willen leveren aan hun eigen leefomgeving.

Bouwen

Bouwen

Bouwen op de korte termijn voor starters en eigen inwoners en een bouwplan voor de langere termijn. Extra aandacht voor jongeren met o.a. uuthuusies en een uitvliegfonds.

De komende vier jaar wil Gemeentebelangen 450 woningen realiseren. Uuthuusies zien wij als aanvulling daarop om jongeren de mogelijkheid te bieden in hun eigen dorp te blijven wonen.

Wij willen geld beschikbaar stellen voor een ‘Uitvliegfonds’. Hieruit kunnen de aanloopkosten gedekt worden voor groepen starters die samen en zélf aan de slag gaan om een woningbouwontwikkeling tot stand te brengen.

We moeten bouwen op de korte termijn, maar ook een bouwplan voor de langere termijn ontwikkelen, zodat we klaar zijn voor de toekomst.

Met Dorpsbelangen willen wij afspraken maken over mogelijkheden om tot extra woningbouw te komen; welke ontwikkeling past het best bij het dorp.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Energie: lokaal produceren, lokaal consumeren en lokaal profiteren. Duurzaamheidsinitiatieven; een kans voor elk dorp.

Gemeentebelangen vindt het niet meer dan vanzelfsprekend dat we als gemeente hiervoor onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Energie die we zélf verbruiken in onze gemeente wekken we ook zélf op. Wij willen dat elk dorp zélf de kans krijgt om het initiatief hierin te nemen. Lokaal produceren, lokaal consumeren en lokaal profiteren. Niet wachten tot het energienetwerk op sterkte is, maar geef dorpen de ruimte om zelf plannen te maken en zo tot slimme en duurzame combinaties te komen.

Agrariërs

Agrariërs

Volop ondersteunen en stimuleren van agrariërs om te innoveren of stappen te zetten naar een duurzame toekomst. Niet van bovenaf, maar van onderop.

Gemeentebelangen heeft vertrouwen in het vakmanschap van de boer en vindt dat boeren zelf dé oplossing zijn voor de forse uitdagingen waar we binnen de agrarische sector voor staan. Mogelijke oplossingen moeten niet ‘van bovenaf’ worden opgelegd, maar dienen ‘van onderop’ te komen. Waar mogelijk zullen we de agrarische sector volop ondersteunen en stimuleren om te innoveren of stappen te zetten naar een duurzame toekomst. Daarbij willen wij ervoor  zorgen dat er vanuit de gemeente geen extra regels bij komen.

Lokale ondernemers

Lokale ondernemers

Vernieuwen- en realiseren van bedrijventerreinen en bedrijfshuisvesting voor lokale ondernemers en ZZP-ers.

In de komende periode willen wij dat Zuidwolde een nieuw bedrijventerrein rijker wordt. Gemeentebelangen wil ook oog houden voor de bestaande bedrijventerreinen in onze gemeente en deze samen met de ondernemers toekomstbestendig maken.

Onze gemeente heeft een groot aantal (circa 850) ZZP-ers. Bedrijfshuisvesting biedt wat ons betreft een goede mogelijkheid om de ondernemers en de ZZP-ers in de Wijk en Koekange - waar geen bedrijventerrein is - te faciliteren en te ondersteunen.

Op www.gbdewolden.nl vindt u ons complete verkiezingsprogramma.

Jongeren en plattelandscultuur

Jongeren en plattelandscultuur

Jongeren en plattelandscultuur:  Carbidschieten, paasvuren en dorpsfeesten horen bij het platteland en bij onze manier van leven. Dat moeten we koesteren!

Carbidschieten, paasvuren en dorpsfeesten horen bij het platteland en bij onze manier van leven. Dit is een stukje cultureel erfgoed dat we moeten blijven koesteren!

Oud en nieuw wordt traditioneel gevierd met vuurwerk. De landelijke tendens is dat op één plek, centraal in de gemeente, vuurwerk mag worden afgestoken. In een plattelandsgemeente als De Wolden vindt Gemeentebelangen zo’n lokaal vuurwerkverbod ongewenst.

Zorg voor jong en oud

Zorg voor jong en oud

Veilig opgroeien en optimale ontwikkelkansen voor kinderen en jongeren, zorgcowboys buiten de deur en de vergrijzing verzilveren; zorg voor jong en oud!

Kinderen en jongeren moeten veilig kunnen opgroeien, met optimale ontwikkelkansen. Qua zorg ligt de nadruk op preventie; voorkomen is beter dan genezen. Zorgaanbieders die alleen hun eigen financieel gewin als doel hebben, de zogenaamde zorgcowboys, willen we buiten de deur houden.

Gemeentebelangen wil de vergrijzing verzilveren! Dit doen we door samen met verenigingen, maatschappelijke- én ouderenorganisaties initiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen waarbij talenten van de actieve senioren beter worden benut. Ook nieuwe kleinschalige zorginitiatieven voor eigen inwoners krijgen bij ons nog steeds de handen op elkaar.

Sport

Sport

Duurzame en toekomstbestendige sportvoorzieningen voor jong en oud.

Door sport krijgen onze inwoners kansen en mogelijkheden om actief mee te doen aan de samenleving. Duurzame en toekomstbestendige sportvoorzieningen zijn hiermee onlosmakelijk verbonden. Initiatieven om te komen tot Multi Functionele Sportlocaties verdienen de steun van Gemeentebelangen. Hierdoor krijgen onze dorpen nog betere voorzieningen en blijven deze aantrekkelijk om te wonen, te ondernemen en te leven. Ook voor onze jongeren!

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid, veilige wegen en fietspaden voor onze inwoners, toeristen en recreanten.

Een goede bereikbaarheid en veilige wegen en fietspaden voor onze inwoners,toeristen en recreanten blijven prioriteit in De Wolden. Een goede infrastructuur is belangrijk voor de economische ontwikkeling van onze gemeente.  Gemeentebelangen ondersteunt onderzoek naar toekomstbestendige, innovatieve en duurzame wegen. We zouden graag zien dat de laatste ontbrekende schakel van de ‘fietssnelweg’ langs de Hoogeveens vaart – vanaf de Wijk richting Meppel – nu wordt aangelegd.

Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid vinden wij dat de bermen langs onze fietspaden goed onderhouden moeten worden; tijdig snoeien, maaien en strooien.